de en
Nexia Ebner Stolz

Unternehmen

Jochen Kirsammer

Steuerberater

Jochen Kirsammer, Steuerberater, Ebner Stolz, Kaiserstraße 88/1, 72764 Reutlingen

Kontakt

jochen.kirsammer@ebnerstolz.de

Standort Reutlingen
Ziegelweg 3
72764 Reutlingen

Tel. +49 7121 9489-17
Fax +49 7121 9489-89

Tätigkeitsschwerpunkte

  • Inter­na­tio­na­les Steu­er­recht
  • Steu­er­li­che Struk­tu­rie­rungs­be­ra­tung
  • Nach­fol­ge­pla­nung
  • All­ge­meine natio­nale Besteue­rung
  • Bilanz­steu­er­recht

Werdegang

  • Stu­dium an der Fach­hoch­schule Nür­tin­gen
  • 2002 Bestel­lung als Steu­er­be­ra­ter
  • 2004 Bestel­lung als Part­ner

Publikationen

  • E-Bilanz, Ein prak­ti­scher Leitfa­den (Beck-Ver­lag)

Persönliche Leidenschaften

Lesen, Ski­fah­ren, Rad­fah­ren, Lau­fen